İçeriğe geç

ABC İlkyardım Eğitim Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Özel
ABC İlkyardım Eğitim Merkezi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Özel ABC İlkyardım Eğitim Merkezi
abc-ilkyardim-egitimi-once_insan
T.C. Sağlık Bakanlığı
Özel ABC İlkyardım Eğitim Merkezi

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ:

1- Genel İlkyardım Bilgileri
2- Hasta / Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3- Temel Yaşam Desteği
4- Kanamalarda İlkyardım
5- Yaralanmalarda İlkyardım
6- Yanık Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
7- Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
9- Zehirlenmelerde İlkyardım
10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım
11- Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
12- Boğulmalarda İlkyardım
13- Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri
14- OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) Eğitimi

İlk Yardım Nedir ?

AMAÇ

Topluma ilkyardım bilincini yerleştirmek ve ilkyardımcı sayısını artırmak.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nce hazırlanan 22.05.2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ilkyardım yönetmeliğine göre tüm kurumlarda 20 kişide 1, riskli işyerlerinde ise 10 kişiden 1 kişinin ilkyardım eğitimi alması zorunlu kılınmıştır.

Bu eğitimi ruhsatlı eğitim merkezlerinden alınması zorunludur.

NEDEN İLKYARDIM ?

Hayatın her döneminde ve her ortamda kaza ve hastalanma riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda, müdahalede bulunan kişilerin ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır.

Ülkemizde ev, iş yada trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte yada sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilkyardım ile acil yardım ifadeleri birbirleri ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamaktadır.

İLKYARDIM;

Herhangi bir hastalık (kalp krizi, şeker hastalığı, sara krizi vs.) veya kaza (iş kazası, trafik kazası, boğulma, yangın, deprem, ev kazaları vs) sonucu, sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, eldeki imkânlarla, durumunun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, yardımı tamamlayacak sağlık personeli gelinceye kadar veya sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar yapılan müdahaledir.

Bu nedenle; ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. İlkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Nasıl İlkyardımcı Olunur ?

Standart ilkyardım eğitimi süresi 40 saat veya temel ilkyardım eğitimi süresi 16 saat. Bu programlardan birine katılarak yapılacak olan sınavda başarılı olanlara Sağlık Müdürlüğü onaylı İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı verilir.

Ülkemizde son yüzyılda, son depremler de dahil ölen kişi sayısı 98.000, Tüm Dünyada ise 650.000 kişi, yaralanan kişi sayısı ise 1.600.000 / Dünya’ dır.

Bu rakamlardan da anlaşılabileceği gibi, sadece trafik kazalarından ölen-sakatlanan insan sayısı bile, dehşet verici düzeydedir. Ölüm oranı depreme göre, 6 kat daha fazladır. (Rakamlar DİE’ den alınmıştır)

Ülkemizde 1999 yılında yaşanan ve maalesef kötü sonuçlarla dolu olan, olağanüstü afetlerde karşılaşılan çaresizlik, bu konuda ne denli haklı olduğumuzu göstermiştir. Deprem gibi olağanüstü afetlerde en çok hayat kurtaranlar bizzat halkın kendisi olmuştur. Üstelik ülkemizde yaşanan trafik kazaları sonucu ölen-sakat kalan insanların sayısına bakıldığında olay çok daha dehşet vericidir.

İlkyardım sadece olağanüstü durumlarda değil, hayatımızın her anında bize gerekli olabilmektedir ve İlk yardımı hiç tanımadığımız birisine yapabileceğimiz gibi, sevdiklerimize hatta kendimize yapmak zorunda kalabiliriz. Ani hastalıklar, afetler, kaza, yaralanma, zehirlenme, boğulma vs. durumlarda, ilkyardım bilincinin oluşmamış olması neticesinde, yanlış nakille, bilgisizlikle, tedbirsizlikle, ihmal ve sorumsuzlukla, ikinci bir defa kurban edilerek ölen ya da sakat kalan insanlara ve kendimize karşı sorumlu olmalıyız..

İlk Yardım Yönetmeliği ?

Amaç:
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin Amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 – Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

İlkyardım:
Madde 4e – Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilkyardım denir.

İlkyardımcı:
Madde 4k – İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir.

Madde 16:
İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar. Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir “İlkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir “İlkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur.

İlkyardımcı Kimdir ?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç-gereç aramaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, ilkyardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir.

Kaza ölümlerinin
%10’u ilk beş dakika içinde,
%54’ü ise ilk yarım saat içinde meydana gelmektedir.

Kaza yerinde ilk beş dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

Ülkemizin büyük problemlerinden bir tanesi olan trafik kazaları sonucu, her yıl yaklaşık 6.000-8.000 kişi ölmekte, 150.000-160.000 kişi yaralanmaktadır. Ölümlerin %54’ü ilk 30 dakikada olmaktadır. Kaza yerinde ilk 5 dakikada uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

KONULARIMIZ

1- GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:
İlkyardım nedir?
Acil tedavi nedir?
İlkyardımcı kimdir?
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
ilkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
Hayat kurtarma zinciri nedir?

2- HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
Hasta / yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
Hasta / yaralının ilk değerlendirilmesinin aşamaları nelerdir?
Hasta / yaralının ikinci değerlendirilmesi nasıl olmalıdır?
Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
Olay yerini değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

3- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ:
Solunum ve kalp durması nedir?
Temel yaşam desteği nedir?
Hava yolunu açmak için baş – çene pozisyonu nasıl olmalıdır?
Hava yolu tıkanıklığı nedir?
Dış kalp masajı nasıl yapılır?
Yapay solunum nasıl yapılır?
Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
Tam tıkanıklık olan kişilerde helmich manevrası nasıl uygulanır?

4- KANAMALARDA İLKYARDIM:
Kanama nedir?
Kaç çeşit kanama vardır?
Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Hangi durumlarda turnike uygyulanmalıdır?
Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?
Şok nedir?
Kaç çeşit şok vardır?
Şok belirtileri nelerdir?
Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Şok pozisyonu nasıl verilir?

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM:
Yara nedir?
Kaç çeşit yara vardır?
yaraların ortak belirtileri nelerdir?
Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6- YANIK DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM:
Yanık nedir?
Kaç çeşit yanık vardır?
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
Yanıklar nasıl değerlendirilir?
Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
Isıyla oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Donuk belirtileri nelerdir?
Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

7- KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM:
Kırık nedir?
Kaç çeşit kırık vardır?
Kırık belirtileri nelerdir?
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Burkulma nedir?
Burkulma belirtileri nelerdir?
Burkulmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Çıkık nedir?
Çıkık belirtileri nelerdir?
Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kırık, çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?
Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Tespit yöntemleri nelerdir?

8- BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM:
Bilinç kaybı nedir?
Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Koma pozisyonu (yarı yüzükoyun – yan pozisyon) nasıl verilir?
Havale nedir?
Havale nedenleri nelerdir?
Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sara krizi (epilepsi) nedir?
Sara krizinin belirtileri nelerdir?
Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kan şekeri düşüklüğü nedir?
Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşmuşsa hangi belirtiler görülür?
kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

9- ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:
Zehirlenme nedir?
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Solunum yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Cilt yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?

10- HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM:
Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11- GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM:
Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

12- BOĞULMALARDA İLKYARDIM:
Boğulma nedir?
Boğulma nedenleri nelerdir?
Boğulmada genel belirtiler nelerdir?
Boğulmada genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13- HASTA / YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ:
Hasta / yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
Acil taşıma teknikleri nelerdir?
Sürükleme yöntemleri nelerdir?
Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
Sedye üzerinde yerleştirme teknikleri nelerdir?
sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?

Ekim 2004 tarihinden itibaren İlkyardım Eğitim Merkezimizde “Sertifikalı İlkyardım Eğitimi” verilmeye başlanmıştır.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Kurslarımız hafta içi ve hafta sonu 09:00 – 17:00 saatleri arasındadır.

İsteğe ve fabrikaların çalışma saatlerine göre “Eğitim Zamanlama Planlaması” yapılmaktadır.

Her ayın son cumartesi ve pazar günleri “Sertifikalı İlkyardım Eğitimi Karma Grupları” düzenlenmektedir. Bu gruba bireysel katılımlar ve firmalar’dan 10 kişinin altındaki katılımlar kabul edilmektedir.

10 kişi üzerindeki katılımlar özel grup olarak planlanmakta ve istenildiği tarihte verilebilmektedir.

14-OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Sertifikalı ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından herhangi bir kişinin ani kalp durması veya kalp krizi geçirmesi durumunda profesyonel ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilmesi için tasarlanmış elektro şok cihazlarının kullanılması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Yeterlilik:
Otomatik Şok Cihazı ilkyardım eğitimi almış kişiler tarafından kullanılabilen kullanıcıya kalbi duran kişiye yapılması gerekli olan anlaşılabilir talimatları sesli olarak veren kalbe elektrik şoku uygulamaya yarayan elektronik bir alettir. Eskiden kalbe elektrik şoku veren aletlerin kullanımı hastanelerde ve doktorlar tarafından yapılmaktaydı. Herhangi bir kalp durmasında elektrik şokunun erken verilmesi hayatta kalma oranını yükselttiği için Otomatik Şok Cihazları üretildi ve 2000 yılından sonra ilkyardımcının kullanımına sunuldu. (Otomatik Şok Cihazı) kullanmak için doktor veya sağlık çalışanı olamaya gerek yok, 16 saatlik ilkyardım eğitimi alan kişiler rahatlıkla Otomatik Şok Cihazını kullanabilir.

Otomatik eksternal defibrilatörler OED / AED (Otomatik Şok Cihazı) Bulundurulması Gereken Yerler?
Aile Sağlığı Merkezleri
Sağlık Ocakları
Hasta Nakil Ambulansları
Tüm amatör ve profesyonel spor kulüpleri
Spor Salonları
Okullar
Alışveriş merkezleri
Havaalanları ve uçaklar
Oteller
Devlet daireleri
Stadyumlar
Golf Sahaları
İbadethaneler
Plajlar, havuzlar
Restoranlar
Tren, otobüs ve metro istasyonları
Kırsal kesim ve köyler
Polis ve İtfaiye araçları
Apartman siteleri
Kurtarma hizmetleri

Ani kalp durması (kardiyak arrest) için en yaygın tedavi hangisidir?
Tek kelime ile ani kalp durması anında ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardi kurbanları için yegane kanıtlanmış tedavi “defibrilasyon” dur. Defibrilasyon için ise defibrilatör cihazı gerekmektedir.

Kalbi duran bir insanın her geçen dakikada yaşamda kalma şansı azalmaktadır. 10.dakikadan sonra araştırmalara göre hayatta kalma şansı sıfıra yakındır.

BAŞVURU ve KAYIT
İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili kuruluşumuzda görevli olan, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitmenlerimizce uygulanacak 16 veya 40 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılan sınavda ; başarılı olanlara SAĞLIK BAKANLIĞI onaylı İLKYARDIM SERTİFİKASI ve İLKYARDIMCI KİMLİK KARTI verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar
· 2 adet fotoğraf
· T.C. Kimlik No
· Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara;
· İlkyardımcı Sertifikası,
· İlkyardımcı Kimlik Kartı, verilecektir.

abc-ilkyardim-egitimi-once_insan